Garfield > Nope... Face Down Garfield

Nope... Face Down Garfield
Nope... Face Down Garfield
mirror, plexi glass, contact paper, plush garfield
42x29.5x12
2009